Zplnomocněný zástupce výrobce elektrozařízení usazeného v jiném státě EU 

SFE consulting s.r.o. is  a Authorised representative for fulfilling the obligations of producer ´electrical and electronic equipment’ or ‘EEE’ (established in another Member State EU) on territory of the Czech republic.

SFE consulting s.r.o. zajišťuje na základě čl. 17 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EU  o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) poskytujeme služby zplnomocněného zástupce (Authorised representative) pro plnění povinností výrobce (dovozce) elektrozařízení pro osoby, které nejsou usazeny v České republice, ale uvádějí na český trh elektrozařízení. 

Jsme připraveni na implementaci čl. 17 Směrnice 2012/19/EU do českého právního řádu. Zajišťujeme zastoupení pro výrobce podle čl. 3 odst. 1 písm. f) bodů i) až iii) směrnice, usazené v jiném členském státě výjimkou z čl. 3 odst. 1 písm. f) bodů i) až iii) a plnění povinností výrobce elektrozařízení prostřednictvím naší společnosti.
Smluvně odpovídáme v rozsahu povinností výrobce za:
  • podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení a za jeho půběžnou aktualizaci

  • zajistíme zpětný odběr elektrozařízení pocházejícího z domácností.

  • zajistíme oddělený sběr pro elektroodpad nepocházející z domácností

  • zajistíme informování konečného uživatele o způsobu provedení odděleného sběru

  • vytvoříme systém pro zpracování, využívání a materiálového využívání elektroodpadu,

  • zajistíme financování zpětného odběru, odděleného sběru a využití elektrozařízení a elektroodpadů
  • zajistíme vedení všech provozních evidencí a zpracování roční zprávy do systému ISPOP
  • zajistíme uzavření všech nezbytných smluvních vztahů k realizaci povinností výrobce k zajištění uvádění elektrozařízení na trh, zajištění jeho odděleného sběru a zpětného odběru, zpracování a financování

Poskytujeme poradenství povinným osobám usazeným mimo Českou republiku k zajištění plnění povinností prostřednictvím zplnomocněného zástupce. 

Poskytujeme poradenství výrobcům elektozařízení při vývozu elektrozařízení do jiných zemí EU, kde nejsou usazeni.

 

 

 

  

PŘEHLED SLUŽEB

Zajistíme pro Vás 

plnění povinností dle 

nových zákonů

pro 

odpady, obaly, 

výrobky

s ukončenou 

životností 

ODPADY

OVZDUŠÍ

VODA

 

CHEMICKÉ LÁTKY

EKOLOGICKÁ RIZIKA

OBALY

ELEKTROZAŘÍZENÍ

AGENDY:

HLÁŠENÍ ISPOP

EKOAUDITY

EMAS, EMS, ISO

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROJEKTY, STUDIE

VZDĚLÁVÁNÍ

 

sfe consulting s.r.o.
Podbělohorská 69
Praha 5
604 393 309