ISPOP = Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

Agendy ISPOP – slouží k podávání hlášení např. o znečišťování ovzduší, vod, půdy, evidence odpadů či např. likvidace elektrozařízení nebo evidence autovraků v příslušných zařízeních.

Podnikatelské subjekty mají povinnost pravidelně ohlašovat data z povinně vedených evidencí na úseku životního prostředí v elektronické podobě do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Povinnosti jsou stanoveny zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

 

ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností:

  • poskytuje nástroje pro tvorbu hlášení, které jsou určeny k využití subjektům, kterým nastává ohlašovací povinnost – inteligentní elektronické formuláře,
  • přijímá a eviduje hlášení, která odpovídají datovým standardům pro jednotlivé formuláře; datové standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách ISPOP a umožňují zpracovat hlášení v technických prostředcích nezávislých na nástrojích ISPOP,
  • formou autorizovaného přístupu do skladiště přijatých hlášení poskytuje zpracovaná hlášení institucím státní a veřejné správy popřípadě dalším státním institucím, které jsou pověřeny pracovat s ohlášenými informacemi,
  • umožňuje automatizovanou strojovou výměnu přijatých informací se zákaznickými informačními systémy (informační systémy veřejné správy), které si tak již nemusejí potřebné informace vyměňovat složitě např. v listinné podobě nebo na datových nosičích,
  • prostřednictvím elektronických účtů umožňuje všem uživatelům přístup do systému k relevantním informacím (hlášením) umožňuje jim např. stahovat příslušné dokumenty nebo sledovat stav přijatých hlášení,
  • je plně v souladu s legislativou, která upravuje podávání evidencí (složkové zákony z oblasti životního prostředí, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Základní vlastnosti ISPOP

  • Systém automaticky zpracovává standardizované elektronické dokumenty reprezentující jednotlivá hlášení (končí kolování dokumentů v listinné podobě).
  • Systém archivuje všechna zpracovaná hlášení. Budou tak na jediném místě a snadno dohledatelná, strojově vytěžitelná a statisticky zpracovatelná.
  • Všichni registrovaní uživatelé systému mají přístup k relevantním informacím a datům (ohlašovatelé, ověřovatelé, recenzenti) s možností vyhledávání ve skladišti hlášení.
  • Data jsou k dispozici pro využití různého charakteru v rámci výkonu státní správy, což typicky probíhá v tzv. zákaznických informačních systémech, které automaticky přebírají validní data z ISPOP pro následná statistická vyhodnocení (například IS odpadového hospodářství na CENIA (ISOH) nebo informační systém kvality ovzduší na ČHMÚ (ISKO). Jednou ze služeb poskytovaných ISPOP dalším informačním systémům je automatické předávání dat - ISPOP umožní, ať již hromadně nebo po jednom, přenést hlášení do těchto následných systémů, a to samozřejmě bez nutnosti ručního přepisování dat.

 

 

PŘEHLED SLUŽEB

Zajistíme pro Vás 

plnění povinností dle 

nových zákonů

pro 

odpady, obaly, 

výrobky

s ukončenou 

životností 

ODPADY

OVZDUŠÍ

VODA

 

CHEMICKÉ LÁTKY

EKOLOGICKÁ RIZIKA

OBALY

ELEKTROZAŘÍZENÍ

AGENDY:

HLÁŠENÍ ISPOP

EKOAUDITY

EMAS, EMS, ISO

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROJEKTY, STUDIE

VZDĚLÁVÁNÍ

 

sfe consulting s.r.o.
Podbělohorská 69
Praha 5
604 393 309