SLUŽBY PRO VÝROBCE A DOVOZCE ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

Výrobci a dovozci elektrozařízení mají své povinnosti stanovené zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, ustanoveními v Dílu 8, §37f až 37p. Obdobné povinnosti mají i výrobci a dovozci baterií a akumulátorů na základě ustanovení §30 až §31r (Díl 3) zákona o odpadech.

Za neplnění povinností výrodců při uvádění výrobků na trh a za nezajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení (odpadních elektrických a elektronických zařízeních - OEEZ) jsou stanoveny vysoké sankce, které mohou dosáhnout až 50 mil. Kč. Kontrolu, zda individuálně plnící výrobce a dovozce elektrozařízení, baterií a akumulátorů, plní zákonné povinnosti, vykonává Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Výrobci, kteří plní své povinnosti prostřednictvím kolektivních systémů jsou v případě pochybení vystaveni i smluvním sankcím v rámci smlovy s kolektivním systémem. Kolektivní systémy aktivně kontrolují, zda výrobci a dovozci elektrozařízení plní své povinnosti, zejména, zda vykazovaná množství elektrozařízení a jejich zařazení do skupin a podskupin odpovídá skutečnosti. Kolektivní systémy tuto kontrolu provádí prostřednictvím nezávislých auditorů.

Pro povinné osoby proto zajišťujeme řadu služeb, jejichž cílem je zajistit plnění zákonných povinností s minimálními náklady a přitom s jistotou, že nebudou sankcionováni ze strany kolektivního systému nebo ČIŽP.

 

komplexní služby pro povinné osoby - VÝROBCE A DOVOZCE - elektrozařízení, baterií a akumulátorů v rámci INDIVIDÁLNÍHO PLNĚNÍ POVINNOSTÍ
 • zajištění zápisu do seznamu výrobců

 • zařazení výrobků do skupin a podskupin

 • audit správného zařazení výrobků do skupin a podskupin

 • zajištění agendy individuálního plnění povinností včetně zpětného odběru výrobků

 • zpracování roční zprávy pro MŽP ČR

 • zpracování údajů z roční zprávy do systému ISPOP

 • autorizované podání roční zprávy do systému ISPOP

 • příprava výrobce a dovozce na kontrolu ČIŽP

 • přítomnost při kontrole ČIŽP a zastupování zájmů povinné osoby při kontrole a správním řízení

 • zajištění požadovaného rozsahu zpětného odběru elektrozařízení

 • služby vůči odběratelům (posledním prodejcům)

komplexní služby pro povinné osoby - VÝROBCE A DOVOZCE - elektrozařízení, baterií a akumulátorů v rámci KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ POVINNOSTÍ

 • zařazení výrobků do skupin a podskupin

 • audit správného zařazení výrobků do skupin a podskupin

 • návrh nejvhodnějšího zajištění plnění povinností (výběr kolektivního systému), včetně optimalizace nákladů při výběru kolektivních systémů

 • evidence výrobků uváděných na trh

 • zpracování výkazu výrobků uvedených na trh za vykazované období

 • příprava výrobce a dovozce na audit kolektivního systému či kontrolu ČIŽP

 • přítomnost při prováděném auditu a kontrole ČIŽP, zastupování zájmů povinné osoby

služby na klíč nebo výkon pouze zvolených agend

 

 

 

PŘEHLED SLUŽEB

ODPADY

OVZDUŠÍ

VODA

 

CHEMICKÉ LÁTKY

EKOLOGICKÁ RIZIKA

OBALY

ELEKTROZAŘÍZENÍ

AGENDY:

HLÁŠENÍ ISPOP

EKOAUDITY

EMAS, EMS, ISO

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROJEKTY, STUDIE

VZDĚLÁVÁNÍ

 

sfe consulting s.r.o.
Podbělohorská 69
Praha 5
604 393 309