Na novou legislativu jsme připraveni

23.12.2020 byly ve sbírce zákonů  publikovány 3 zcela nové  zákony (zákon  o  odpadech,  zákon  o  výrobcích  s ukončenou  životností a tzv.  změnový  zákon) a zásadní  novela zákona o  obalech. Tyto  zákony nabyly účinnosti 1. ledna 2021,  tedy pouze 8 dní  po  jejich  vyhlášení.  

Povinné  subjekty tak  neměli  dostatek  času  na to  aby se na novou  právní  úpravu  přpiravili. 

Proto jsme připravenií  Vám se zavedením  nových  povinností ve Vaší  společnosti,  instituci  či  úřadě pomoci. A to  zejména proto,  že několik měsíců  nebudou vyhlášeny prováděcí  předpisy k  uvedeným  zákonům,  neboť je MŽP ČR nestihlo (i s ohledem  na schválení  zákonů dne 1.12.2020 - tedy jeden  měsíc  před nabytím  účinnosti) připravit,  natož publikovat. 

Nové  zákony můžete stáhnout ze Sbírky zákonů:

zákon  č. 541/2020 Sb.,  o  odpadech - zde

zákon  č. 542/2020 Sb., o  výrobcích  s ukončenou  životností - zde

zákon č. 543/2020 Sb.,  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou
životností - zde 

zákon  č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění
pozdějších předpisů - zde 

Zákon o  odpadech 541/2020 Sb. 

Pro  původce odpadů  vyplývá  řada nových  povinností,  některé  z  nich  ale mohou  výrazně zjednodušit nakládání  s odpady a zejména administrativu  s tím  spojenou. 

Zde je stručný přehled některých  změn,  které  se týkají  hlavně původců  odpadů:

1) Původce odpadu má povinnost dle § 13 (1) c) soustřeďovat odpady odděleně a za splnění technických podmínek pro ochranu životního prostředí a zdraví lidí (§ 30 (1)).

2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může povolit na žádost  původce odpadu upuštění od odděleného soustřeďování odpadů u původce odpadů dle § 30 (3). Veškerý odpad soustřeďovaný neodděleně na základě povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů se zařazuje jako jeden druh odpadu podle Katalogu odpadů. 

3) Zákon  o odpadech  umožňuje v § 5 (2) uzavřít dohodu více původců odpadů, při jejichž činnosti vzniká odpad, aby smluvně stanovili jednoho z původců, který bude dále vystupovat jako původce všech společně produkovaných odpadů. Tento postup je vhodný například pro stavby, kde generální dodavatel (nebo  jeden  ze subdodavatelů) stavebních prací může působit jako původce všech odpadů z dané stavby, včetně odpadů vznikajících při činnosti ostatních subdodavatelů. 

4) Dále podle ustanovení § 5 (2) se může vlastník věci (např. vlastník nemovitosti,  nájemce nemovitosti) dohodnout se subjektem, který provádí pro vlastníka věci práce, při nichž vzniknou odpady, že vlastníkem a původcem takových odpadů bude smluvně vlastník věci (např. nemovitosti). Příkladem mohou být práce, při  nichž  vznikají  odpady s kladnou  hodnotou. Vlastník věci může mít zájem sám předat takové odpady do zařízení  ke sběru nebo  k  využití a to  sám,  nebo  prostřednictvím  zprostředkovatele,  nebo  je předat  obchodníkovi  s odpady. 
5) Subjekt, který předává odpad do skladu odpadů před využitím, k úpravě před využitím nebo k využití odpadů, může s provozovatelem zařízení uzavřít písemnou smlouvu dle § 16 (2), že odpad zůstává ve vlastnictví předávající osoby. Tento  odpad pak  může provozovatel zařízení  předat výhradně vlastníkem odpadu stanovenému provozovateli zařízení určeného k nakládání s tímto odpadem, nebo obchodníkovi. podle tohoto  bodu  může postupovat  jak  běžný  původce odpadu,  provozovatel  zařízení,  nebo  "smluvní  původce odpadu" dle předchozích  dvou  bodů  (dle §5 (2) nového  zákona o  odpadech).

6) U původce odpadu musí být ostatní  i  nebezpečný odpad shromažďován (soustřeďován v místě jeho vzniku) odděleně podle druhů za podmínky, že uložení odpadu v místě shromažďování nepřesáhne 1 rok (§11 odst. 3 písm. a). Technické podmínky pro soustřeďování nebezpečných i ostatních odpadů musí (dle Metodického pokynu MŽP z 23. 12. 2020, bodu 1.7 Technické podmínky soustřeďování odpadů: Do doby účinnosti nové vyhlášky o Podrobnostech nakládání s odpady splňovat požadavky § 5 a § 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění k 31. 12. 2020.

7) Zákon přináší zjednodušení pro např. řemeslníky a malé firmy, které provádí své činnosti mimo provozovnu (např. v bytech nebo domech fyzických osob, v jiných firmách atd.) a vzniká jim odpad, tak nově mohou vzniklý ostatní odpad (na jednom místě vzniklý,  ihned naložený  do  vozidla) v množství max. 20 t (jednorázový odvoz) převézt na svoji (vhodnou) provozovnu. Dále s tímto odpadem nakládá, jako by odpad vznikl na této provozovně. Takto soustředěný odpad smí být na provozovně uložen po dobu max. 1 roku. Tento  postup  ale nelze použít pro  soustřeďování  odpadů  z  jiné  provozovny.  

8) Pozor na sklady odpadů - od 1.1.2021 je sklad odpadů (ostatních i nebezpečných) zařízením pro skladování odpadu,  které  vyžaduje souhlas krajského  úřadu.
V případě, že provozovatel skladu toto zařízení provozoval již v roce 2020, má povinnost podat žádost o nový souhlas v rozsahu požadavků nové prováděcí vyhlášky (dosud nepublikované) do 30.6.2021 na příslušný krajský úřad,  jinak lze stávající sklad odpadů provozovat pouze do konce roku 2021. pro  skladování  ostatních  odpadů  v  maximální  kapacitě dle přílohy č. 4 zákona,  není  nutný  souhlas krajského  úřadu,  ale pouze ohlášení  zařízení dle nového  zákona o  odpadech. Sklad nebezpečných  odpadů  musí  mít souhlas KÚ vždy. Každý  sklad bude od roku 2022 požívat  nově přidělené  identifikační  číslo  skladu (v  průběžné  evidenci  i  v  hlášení  o  odpadech).  

9) Pozor na stavební a demoliční odpady - zde zákon  o  odpadech  přináší  povinnost pro  původce odpadů (tedy stavební  firmu) uzavřít písemnou smlouvu na zajištění  předání vznikajících  odpadů  již  před jejich  vznikem (s provozovatelem  zařízení oprávněného  daný  druh  stavebního  a demoličního odpadu přijmout). 

10) Zákon o odpadech zpřísňuje  podmínky pro nakládání se stavebními a demoličními odpady v místě vzniku. Např. při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby je původce odpadů povinen dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace: Tuto problematiku má upravovat prováděcí vyhláška, která počátkem roku 2021 nebude účinná. Podle Metodického pokynu MŽP bude do účinnosti vyhlášky zákonná povinnost splněna, pokud původce zamezí mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady a látkami. 

11)  Původci  komunálních  odpadů (KO) musí mít  rovněž uzavřenou písemnou smlouvu o předání běžně produkovaného KO s provozovatelem  zařízení oprávněného  daný  druh  KO přijmout.

12) Vedení  průběžné  evidence odpadů a ohlašování  odpadů - Vedení průběžné evidence odpadů v roce 2021 a ohlašování odpadů za rok 2021 se provede dle Metodického pokynu MŽP z 23.12.2020  dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, včetně používaných kódů nakládání s odpady. Forma hlášení tedy bude pro rok 2021 stejná jako pro rok 2020.

13) Limit pro  ohlašování  nebezpečných  odpadů je od roku 2021 zvýšen na 600 kg,  pro ostatní  odpady limit zůstal zachován  ve výši 100 t. Pro dosažení limitu je i nadále rozhodující součet za všechny provozovny jednoho subjektu (jedno IČO) za příslušný ohlašovací rok.

14) Termín  ohlašování  odpadů je posunut na 28.2. následujícího  kalendářního  roku (poprvé tedy v roce 2022 - pro hlášení  za rok 2021) 

15) Původce odpadů je povinen předat odpady do  zařízení. Do doby předání odpadů do zařízení je za nakládání  s odpady odpovědný jejich původce. V zákoně existuje možnost předání  přímo  provozovateli  zařízení na provozovně původce, kdy přechod vlastnictví  k odpadům (i  povinností) nastává  okamžikem  zahájení  přepravy do  zařízení. Tento  postup  musí  být  upraven  smlouvou.

16) Odpad lze předat i  obchodníkovi  s odpady (resp.  jím  pověřenému  dopravci). Podrobnosti  určuje zákon. Obchodník  s odpady bude moci  vykonávat  činnost na základě rozhodnutí  KÚ.  Žádost  o  souhlas bude moci  podat  obchodník  s odpady až bude k  dispozici  účinná  prováděcí  vyhláška v  dané  věci.

17) Zákon  umožní nově i  činnost zprostředkovatele nakládání s odpady. Jedná se o subjekt, který je smluvně zmocněn původcem odpadu, aby jeho jménem zajistil předání odpadu do zařízení, se kterým má zprostředkovatel uzavřenou smlouvu o předání odpadů do zařízení. Zprostředkovatel má ohlašovací povinnost vůči místně příslušnému krajskému úřadu.

18) Původce odpadů  se může zapojit s produkovanými  komunálními odpady a odpady z  obalů (papír,  plast,  sklo a kovy) do  obecního  systému  pro  nakládání  s KO - na základě písemné  smlouvy s obcí.  Pokud obci  takto  předá  veškerý odpad daného  druhu,  nevede k  němu  průběžnou  evidenci  a ani jej  neohlašuje. 

19) Původce odpadů,  který  umožňuje fyzickým  osobám (občanům) odkládání  KO ve své  provozovně,  musí  zajistit musí zajistit místa pro oddělené soustřeďování odpadu – minimálně pro odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologického odpadu. Tato  povinnost se týká  třeba výrobních  podniků,  ale i  obchodních  center. V tomto opatření vidí MŽP velký prostor ke zlepšení a navýšení recyklace. Pokud není například v rámci velkých obchodních center zavedeno oddělené soustřeďování, končí velké množství recyklovatelných odpadů odstraněním nebo při nejlepším energetickým využitím.

20) přeprava odpadů  v ČR je nově časově limitovaná (max 48 hod.,  resp .  max . 24 hod. pro odpad ze zdravotnické nebo veterinární péče).

21) ohlašování  přepavy nebezpečných  odpadů  v  ČR je obdobné  jako  v  předcházející  úpravě zákonem  185/2001 Sb.,  ve znění  k  31.12.2020.

22) Předcházení  vzniku  odpadů -  umožněním kompostování biologicky rozložitelného materiálu z vlastní produkce původce odpadu. Podmínkou je, že kompostování bude probíhat za aerobních podmínek rozkladu, bez vzniku zápachu a metanu. Výsledný kompost musí původce využít pro svoji potřebu nebo jej lze předat (splňuje-li podmínky zákona o hnojivech) jinému  subjektu. Nevyužitý kompost se ale stává odpadem. 

23) Původci  zdravotnického a vetrinárního  odpadu s produkcí  větší  než 10 t za rok musí  mít  zajištěno  nakládání  s takovými odpady odborně způsobilou  osobou a musí  pravidelně proškolovat osoby,  které  s odpadem  nakládají.  Zákon  vymezuje povinnosti  i  pro  poskytování  zdravotnické  péče (a veterinární  péče )v  domácnostech, v  sociálních  zařízeních nebo  třeba i  v tetovacích  salonech a protidrogových  střediscích. 

24) lékárnám  vzniká  nová  povinnost soustřeďovat  odděleně odpad z  léčiv z  domácností (od vlastního  odpadu). Lékárny budou  čtvrtletně ohlašovat množství  léků  z  domácností  předané  na zařízení. 

25) Původce odpadů,  pokud odpad odveze sám (nebo  s využitím dopravce) na skládku odpadů,  stává  se poplatníkem  za uložený  odpad. Provozovovatel  skládky je pak  plátcem tohoto poplatku. Cena za skládkování  vzroste v  důsledku  zvýšení  skládkovacích  poplatků,  ale i  v důsledku  zvýšení  rekultivační  rezervy.  V roce 2021 při  uložení  odpadu  s výhřevností  nad 6,5 MJ/kg na skládku  bude na poplatcích  uhrazeno 800 Kč + 145 Kč = 945 Kč za jednu  tunu (např.  KO). K tomu  provozovatel  skládky připočítá  i  cenu  za skládkování  jedné  tuny daného  odpadu. 

výše poplatku za skládkování  odpadů od roku 2021 dle přílohy č.9 zákona č. 541/2020 Sb.,  o  odpadech:

  1. Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t):

Poplatkové období v roce

Dílčí základ poplatku za ukládání

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 a dále

využitelných odpadu*)

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

zbytkových odpadů

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

nebezpečných odpadů

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

vybraných technologických odpadů

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

sanačních odpadů

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

 

PŘEHLED SLUŽEB

Zajistíme pro Vás 

plnění povinností dle 

nových zákonů

pro 

odpady, obaly, 

výrobky

s ukončenou 

životností 

ODPADY

OVZDUŠÍ

VODA

 

CHEMICKÉ LÁTKY

EKOLOGICKÁ RIZIKA

OBALY

ELEKTROZAŘÍZENÍ

AGENDY:

HLÁŠENÍ ISPOP

EKOAUDITY

EMAS, EMS, ISO

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROJEKTY, STUDIE

VZDĚLÁVÁNÍ

 

sfe consulting s.r.o.
Podbělohorská 69
Praha 5
604 393 309