SLUŽBY VÝROBCŮM A DOVOZCŮM, KTEŘÍ PLNÍ ČÁST SVÝCH POVINNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM KOLEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ 

Jako osoby, které uvádí na trh elektrozařízení či baterie a akumulátory, máte možnost využít služeb tzv. kolektivních systémů pro plnění části Vašich povinností spojených se zajištěním zpětného odběru a odděleného sběru elektozařízení, elektroodpadů, baterií a akumulátorů. Umožňuje to zákon o odpadech ve svém §37h odst. 1 písm. c) pro elektrozařízení  a § 31k odst. 1 písm. c) pro baterie a akumulátory.

Pokud tedy část svých povinností přenesete smluvně na jeden či více kolektivních systémů, neznamená to, že by jste za zbytek nepřenositelných povinností neodpovídali sami. Kolektivní systém má navíc smluvní možnost kontroly (auditu), zda si vůči kolektivnímu systému plníte své povinnosti - zejména zda odvádíte správnou výši příspěvků. Pokud by audit ukázal nesoulad mezi množstvím uváděných výrobků na trh a odváděnými platbami kolektivnímu systému, budete nuceni nejen částku doplatit, ale uhradit i nemalou smluvní sankci.

Proto je pro Vás užitečné, zajistit si ověření, zda je vše v pořádku. Máme pro Vás připravené následující služby, které Vám zajistí jednak jistotu správnosti zařazení Vašich výrobků do správných skupin a podskupin, umožní Vám administrativní zátěž předat nám, jako odborně znalénu subjektu. Navíc můžete využít i možnost přípravy Vaší firmy na audit a zastupování Vaší firmy námi při auditu. Vyhnete se tak zbytečným postihům ze strany kolektivního systému.

Pro Vaši jistotu, snížení administrativní zátěže (snížení personálních nákladů) atd. můžete využít:

  • zařazení výrobků do skupin a podskupin

  • audit správného zařazení výrobků do skupin a podskupin

  • návrh nejvhodnějšího zajištění plnění povinností (výběr kolektivního systému), včetně optimalizace nákladů při výběru kolektivních systémů

  • evidence výrobků uváděných na trh

  • zpracování výkazu výrobků uvedených na trh za vykazované období

  • příprava výrobce a dovozce na audit kolektivního systému či kontrolu ČIŽP

  • přítomnost při prováděném auditu a kontrole ČIŽP, zastupování zájmů povinné osoby

 

 

PŘEHLED SLUŽEB

Zajistíme pro Vás 

plnění povinností dle 

nových zákonů

pro 

odpady, obaly, 

výrobky

s ukončenou 

životností 

ODPADY

OVZDUŠÍ

VODA

 

CHEMICKÉ LÁTKY

EKOLOGICKÁ RIZIKA

OBALY

ELEKTROZAŘÍZENÍ

AGENDY:

HLÁŠENÍ ISPOP

EKOAUDITY

EMAS, EMS, ISO

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROJEKTY, STUDIE

VZDĚLÁVÁNÍ

 

sfe consulting s.r.o.
Podbělohorská 69
Praha 5
604 393 309