SLUŽBY PRO SUBJEKTY UVÁDĚJÍCÍ OBALY A BALENÉ VÝROBKY NA TRH V ČR

Pro naše klienty zajišťujeme plnění administrativních zákonných povinností při uvádění výrobků v obalech a obalů na trh. Naše služby se týkají všech druhů obalů (obchodních, prodejních, skupinových, přepravních, průmyslových, obalů pro jedno použití či opakovaně používaných) a všech režimů, v nichž se s obaly nakládá.

Stručný přehled našich služeb pro osoby, uvádějící balené výrobky na trh:

 • zajištění plnění požadavků ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech (individuálně či prostřednictvím autorizované obalové společnosti)

 • administrativně,  organizačně a ekonomická optimalizace plnění  povinností  k  obalům  a baleným  výrobkům)
 • vedení evidence produkovaných obalů

 • zpracování výkazů produkce obalů

 • školení zaměstnanců v oblasti nakládání  s obaly

 • vedení příslušné legislativy a upozorňování na novinky v předpisech

nové  povinnosti  přináší  od 1.1.2021 novela zákona o  obalech (zákon  č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů - zde ).

Hlavní povinnosti osob, které uvádí obaly a balené výrobky na trh:

dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění
A. Zajistit zpětný odběr a využití obalového odpadu (§ 10 a § 12)
 • Zpětný odběr obalů – Odebíraní použitých obalů od spotřebitelů na území ČR za účelem opakovaného použití, využití nebo odstranění odpadu z obalů.

 • Využití obalů – Zajistit, aby odpady z obalů uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v míře stanovené v příloze č. 3 zákona o obalech 

B. Zápis v Seznamu osob (§ 14)
Subjekt, který uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinen podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů (do 60 dnů od vzniku povinnosti).
C. Vedení evidence obalů uvedených na trh (§ 15)
Osoba zapsaná do seznamu osob (písm. B) je povinna zejména:
 • vést průběžně evidenci obalů;

 • ohlašovat údaje nejpozději do 15. února na MŽP (roční zpráva);

 • uschovávat podklady evidence (nejméně po dobu 5 let);

 • prokázat pravdivost údajů.

Zákon umožňuje splnění uvedených povinností  třemi způsoby:
1) INDIVIDUÁLNĚ - Můžete povinnosti plnit sami –tzn.  samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady.
2) PŘENESENÍM POVINNOSTÍ NA JINOU OSOBU - Přenesete tyto povinností na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují, za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu, jestliže tak smlouva o převedení vlastnického práva výslovně stanoví.
3) KOLEKTIVNÉ - Uzavřete Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností, která byla vytvořena za účelem zajištění plnění zákonné povinnosti za zastupované osoby.
 
Definice obalu: 

jedná se o libovolný výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy, který je určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci výrobků určených pro spotřebitele (občana) nebo pro jiného konečného uživatele. 

PŘEHLED SLUŽEB

Zajistíme pro Vás 

plnění povinností dle 

nových zákonů

pro 

odpady, obaly, 

výrobky

s ukončenou 

životností 

ODPADY

OVZDUŠÍ

VODA

 

CHEMICKÉ LÁTKY

EKOLOGICKÁ RIZIKA

OBALY

ELEKTROZAŘÍZENÍ

AGENDY:

HLÁŠENÍ ISPOP

EKOAUDITY

EMAS, EMS, ISO

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROJEKTY, STUDIE

VZDĚLÁVÁNÍ

 

sfe consulting s.r.o.
Podbělohorská 69
Praha 5
604 393 309